Všeobecne záväzné nariadenie mesta Štúrovo č. 2/2013 ktorým sa vydáva

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA v znení VZN č. 8/2015

Cenník cintorínskych služieb

HLÁSENIE PORUCHY:

 

Verejné osvetlenie: 

mobil: +421918873429 od 7.30 hod. do  16.00 hod., e-mail: info@elektrodemar.sk

 

Parkovacie automaty:

mobil: +421918330177  od 8.00 hod.  17.00 hod., e-mail: info@ksohsturovo.sk

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Štúrovo č. 8/2015 (ďalej len VZN),

ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Štúrovo č. 2/2013 PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA